სათანადო რეაგირება კრიზისულ ვითარებებში
  • მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერა

    უფასო დროებითი საცხოვრებელი თურქეთსა და სირიაში მცხოვრები 4800‑ზე მეტი ადამიანისთვის მოიძებნა.

Airbnb.org‑ის მისიაა რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანების საცხოვრებლით, რესურსებითა და მხარდაჭერით უზრუნველყოფა.

2020 წელს დაარსების დღიდან დროებითი საცხოვრებელი ვაპოვნინეთ 220 000‑ზე მეტ ადამიანს 1,4 მილიონზე მეტი ღამით.

გაიცანით ჩვენი გაერთიანების წევრები

ჩვენი საქმიანობის მამოძრავებელი ძალა Airbnb.org‑ზე რეგისტრირებული მასპინძლები და სტუმრები არიან.

მასპინძლების, თანხის გამღები პირების და პარტნიორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით, Airbnb.org‑ის მეშვეობით დროებითი საცხოვრებელი 140 000‑ზე მეტმა ადამიანმა იპოვა.

შეიტყვეთ, როგორ გაერთიანდნენ კარმენი და მისი მეზობლები ქარიშხალ „მარიას“ შემდეგ.

სტიქიური უბედურებების დროს გაერთიანების წევრები ერთმანეთის გვერდით ვართ. Airbnb.org-ის პროგრამების მეშვეობით ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი საცხოვრებლების უფასოდ შეთავაზება მათთვის, ვისაც ევაკუაცია ესაჭიროება.

Airbnb.org დაეხმარა ომს გამოქცეულ 135 000 ადამიანზე მეტს საცხოვრებლის პოვნაში.

სერიოზული სტიქიური უბედურების შემდეგ აღდგენას, შესაძლოა, წლები დასჭირდეს. Airbnb.org ხელს უწყობს სამაშველო სამსახურების იმ მუშაკების დაბინავებას, რომლებსაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ აღნიშნულ საქმეში.

შინაურობის განცდა მთელ მსოფლიოში

Airbnb.org ისწრაფვის ისეთი სამყაროს შექმნისკენ, რომელშიც რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს საცხოვრებლის პოვნას და თავს შინაურად იგრძნობს. ამ იდეის განსახორციელებლად Airbnb.org კისრულობს გარკვეულ ვალდებულებებს პიროვნული მრავალფეროვნების, თანაბარუფლებიანობის, წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი დამოკიდებულებისა და საყოველთაო ადაპტირებულობის კუთხით.

სხვა არაკომერციულ ორგანიზაციებს გრძელვადიანი შედეგების მიღწევაში ვეხმარებით.

გაიცანით რამდენიმე პარტნიორი, რომლებიც Airbnb.org-ის ფორმირებაში დაგვეხმარა.
საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი არის ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს მსოფლიოს უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისის მოგვარებაზე და ეხმარება კონფლიქტებისა და სტიქიური უბედურებისგან დაზარალებულ ადამიანებს, რომ გადარჩნენ, ძალები აღიდგინონ და ახალი ცხოვრება დაიწყონ.
Build Change არის ორგანიზაცია, რომელიც სტიქიური უბედურების თავიდან აცილებასა და მისგან გამოწვეული შედეგების მოგვარებაზე ზრუნავს. ის ცდილობს, ადგილობრივები სტიქიური უბედურებისადმი გამძლე საცხოვრებლებით უზრუნველყოს.
HIAS არის ებრაული საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ლტოლვილებს, თავშესაფრის მაძიებლებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეხმარება და მათზე ზრუნავს.
Community Sponsorship Hub ხელს უწყობს აშშ‑ის მოსახლეობას ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ სხვა პირთა დაბინავებაში.