შესთავაზეთ კომფორტული საცხოვრებელი რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს.

შესთავაზეთ საცხოვრებელი.

საგანგებო ვითარებაში შეგიძლიათ საცხოვრებელი შესთავაზოთ შესაბამისი საჭიროების მქონე ადამიანებს (მათ შორის, ლტოლვილებს) და ასე დაეხმაროთ მათ.
მასპინძლობის დაწყება
ვის დაეხმარებით
თქვენი საცხოვრებელი შეიძლება თავშესაფრად იქცეს ოჯახისთვის, რომელმაც ძლიერი ხანძრის გამო დატოვა თავისი სახლი; ლტოლვილისთვის, რომელმაც იძულებით შეიცვალა ადგილსამყოფელი ან სამაშველო სამსახურის მუშაკისთვის, რომელიც ქარიშხლის შემდეგ ეხმარება ადამიანებს.
  • „ვიცოდით, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სფეროების მუშაკები სამსახურში დიდი რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ამიტომ გვსურდა, რაც შეიძლება ბევრ მათგანს დავხმარებოდით“.

    ერიკა, წინა ხაზზე მებრძოლების მასპინძელი Airbnb.org‑ის ფარგლებში

სტუმრობის პროცესი

მასპინძლობის დაწყების წესი

მზად ხართ რეგისტრაციისთვის? ჩვენ დაგეხმარებით განცხადების შექმნასა და სტუმრებისთვის მის გაზიარებაში. დასაწყისისთვის საკმარისია მხოლოდ კომფორტული საცხოვრებელი და დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი რამდენიმე ღამე.

სტუმრების ვინაობა და კრიტერიუმებთან შესაბამისობა ყოველთვის მოწმდება

სტუმრობის მსურველთა ვინაობასა და კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ზოგჯერ Airbnb.org ამოწმებს, სხვა შემთხვევებში კი Airbnb.org თანამშრომლობს შერჩეულ ორგანიზაციებთან, რომლებიც თავად ამოწმებენ სტუმრობის მსურველთა ვინაობასა თუ დროებითი საცხოვრებლის საჭიროებას. დაჯავშნის პროცესში, ხშირ შემთხვევაში, პროგრამის წარმომადგენლებთან ან სტუმრობის მსურველებთან გასაუბრების საშუალებაც გექნებათ.

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად

Airbnb მასპინძლებსა და სტუმრებს სთავაზობს AirCover‑ს. „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში, ზიანის ანაზღაურებას 3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და არა მხოლოდ. მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები და გამონაკლისები.

გაიღეთ თანხა ადამიანების დასაბინავებლად.

მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს უწევს საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სტიქიური უბედურებების გამო. შემოწირულობები დროებითი საცხოვრებლის ღირებულებას ფარავს.
თანხის გაღება
გაღებული თანხა მთლიანად მოხმარდება რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს.
ჩვენ არ ვაწესებთ მომსახურების გადასახადებს, ამიტომ თქვენი შემოწირულობები სრულად ხმარდება მათ, ვისაც ყველაზე რთულ მომენტში საცხოვრებელი სჭირდება. გაღებული თანხით დაბინავებაში დაეხმარებით იძულებით გადაადგილებულ ლტოლვილთა ოჯახებს ან სამაშველო სამსახურების მუშაკებს.
  • „ამ ქვეყანაში ლტოლვილის სტატუსით მიმიღეს და მაქსიმალურად შევეცდები, სიკეთე სიკეთით გადავუხადო ყველას“.

    ემე, ქველმოქმედი დეივიდან (ფლორიდა, აშშ)

    „უკვე ოცდათხუთმეტი წელია, რაც სათემო განვითარებას, მომსახურებასა და ინფორმირებას ვეწევი. მჯერა, რომ ადამიანების დახმარება რეალური, სტაბილური და კონსტრუქციული გზებით შეგვიძლია“.

    მაიკლი, ქველმოქმედი ფილადელფიიდან (პენსილვანია, აშშ)

როგორ ნაწილდება შემოწირული თანხები?

შემოწირულობების გაღებაში Airbnb‑ც მონაწილეობს

ჩვენ ვთანამშრომლობთ არაკომერციულ და ტექნოლოგიურ სფეროებში მოღვაწე ექსპერტთა გუნდთან, რომელიც მუდმივად ზრუნავს ჩვენი კეთილი საქმის ეფექტურობის ამაღლებაზე. ოპერაციულ ხარჯებს Airbnb ფარავს.

დამუშავების ყველა გადასახადი გაუქმებულია

თქვენ მიერ გაღებული თანხა სრულად მოხმარდება მათ, ვისაც ყველაზე რთულ მომენტში დროებითი საცხოვრებელი დასჭირდება — ჩვენ ამისთვის წილს არ ვიღებთ.

შემოწირულობებზე ვრცელდება საგადასახადო შეღავათები

თქვენ მიერ გაღებულ შემოწირულობაზე ვრცელდება საგადასახადო შეღავათები ადგილობრივი კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში. მათ გასაკონტროლებლად საგადასახადო ქვითარს მიიღებთ.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე.

წარმოგიდგენთ მასპინძლებსა და სტუმრებს.

ჩვენ მუდამ თქვენ გვერდით ვართ.