უმასპინძლეთ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს.

ლტოლვილების სათანადო დახვედრა

ამჟამად დროებითი საცხოვრებლები ავღანელ ლტოლვილებს სჭირდებათ. დახმარება შეგიძლიათ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აქამდე არასოდეს გიმასპინძლიათ.

2022 წლის თებერვალში Airbnb.org‑მა დასახულ მიზანს მიაღწია: 20 000 ავღანელ ლტოლვილს დაეხმარა დაბინავებაში. ეს სტუმრობები Airbnb‑მ დააფინანსა სხვა ქველმოქმედებთან ერთად. თქვენი მხარდაჭერით მეტის გაკეთებაც შეგვიძლია. დაგვეხმარეთ კიდევ 20 000 ლტოლვილის დაბინავებაში: შეუერთდით ათასობით სხვა Airbnb.org მასპინძელს, რომლებიც უფასოდ ან ფასდაკლებით სთავაზობენ დროებით საცხოვრებელს რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს, ან მათთვის საცხოვრებლის საპოვნელად გარკვეულ თანხას იღებენ.

შესთავაზეთ საცხოვრებელი

დაეხმარეთ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს — შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი უფასოდ ან ფასდაკლებით.

მასპინძლობის წესი

  • თქვენი ხელშეწყობით სტუმრებს ექნებათ კომფორტული საწოლი, ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები და შეძლებისდაგვარად გრძელი ვადით სტუმრობის შესაძლებლობა.
  • Airbnb.org თანამშრომლობს განსახლების სააგენტოებთან, რომელთა თანამშრომლებიც ამოწმებენ ლტოლვილი სტუმრების შესაბამისობას კრიტერიუმებთან, ასევე, ეხმარებიან მათ როგორც სტუმრობამდე, ისე მისი მსვლელობისას და დასრულების შემდეგ.
  • Airbnb მასპინძლებს უსასყიდლოდ სთავაზობს AirCover‑ს: პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში, ზიანის ანაზღაურებას 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში და არა მხოლოდ. მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები და გამონაკლისები.

შეიტყვეთ მასპინძლობის შესახებ

ლტოლვილი სტუმრების მასპინძლობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია რესურსების ცენტრში.

იპოვეთ საცხოვრებელი

Airbnb.org‑ის მეშვეობით საცხოვრებლის საპოვნელად, პირველ რიგში, დაუკავშირდით ჩვენს ერთ‑ერთ პარტნიორ განახლების სააგენტოს ან არაკომერციულ ორგანიზაციას.

პარტნიორ განსახლების სააგენტოსთან ან არაკომერციულ ორგანიზაციასთან დაკავშირების შემდეგ ის თქვენი სახელით მოაგვარებს ჯავშნის გაფორმებასა და გადახდასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

განსახლების სააგენტოების საქმე

ჩვენ ვთანამშრომლობთ განსახლების სააგენტოებთან და სხვა არაკომერციულ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ეხმარებიან ავღანელ ლტოლვილებს საცხოვრებლის, ჯანდაცვის მომსახურების, სამსახურის პოვნასა და სხვა საკითხებში.

Airbnb.org‑ის საქმე

Airbnb.org პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის უზრუნველყოფს სხვადასხვა გრანტსა და ტექნოლოგიას, რომელიც მათ ხელს უწყობს თავიანთი ბენეფიციარებისთვის საიმედო დროებითი საცხოვრებლის პოვნაში.

ჩვენი პარტნიორები

  • HIAS
  • CWS
  • საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი

გაიღეთ შემოწირულობა

გაღებული თანხა სრულად მოხმარდება მათ, ვისაც სასწრაფოდ სჭირდება დროებითი საცხოვრებელი.

შემოწირულობის გაღების პრინციპი

  • თქვენი შემოწირულობა სრულად მოხმარდება მათ, ვისაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდება.
  • Airbnb.org არ აწესებს დამუშავების გადასახადებს, ამიტომ თქვენი შემოწირულობები სრულად ხმარდება მათ, ვისაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდება.
  • შემოწირულობებზე ვრცელდება საგადასახადო შეღავათები ადგილობრივი კანონებით დაშვებულ ფარგლებში.

Airbnb‑ს წვლილი

მასპინძლების მხარდაჭერა

Airbnb მასპინძლებს უსასყიდლოდ სთავაზობს AirCover‑ს: პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში, ზიანის ანაზღაურებას 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში და არა მხოლოდ. მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები და გამონაკლისები.

სტუმრობის დაფინანსება

Airbnb და მისი დამფუძნებლები აფინანსებენ ავღანელი ლტოლვილების პირველ 20 000 სტუმრობას.

გადასახადების გაუქმება

Airbnb არ დააკისრებს მომსახურების გადასახადებს არც ლტოლვილ სტუმრებს და არც მათ მასპინძლებს Airbnb.org‑ის ფარგლებში გაფორმებული ჯავშნების შემთხვევაში.